Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.210 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΨ9Σ46907Θ-1ΗΣ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.210 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 10:09:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ9Σ46907Θ-1ΗΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου