ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Κάθε ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό του/της φάκελο και λήψη αντιγράφων αυτού (Ν.2472/1997)

Τα αρμόδια τμήματα (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων και ΤΕΠ, Τμήμα Κίνησης Ασθενών)  χορηγούν σχετικά έντυπα  τα οποία συμπληρώνονται από τον θεράποντα ιατρό (Ν.3418/2005) κατόπιν αίτησης του ασθενούς ή του νόμιμου εκπροσώπου του/της  (Ν. 2472/1997 & Ν.3418/2005).

Προσοχή: Τρίτος, πέραν του ασθενούς ή των νόμιμων εκπροσώπων του ΔΕΝ μπορεί να αιτηθεί και να του χορηγηθούν στοιχεία του ιατρικού φακέλου του ασθενούς καθώς συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Πιστοποιητικά Νοσηλείας νοσηλευθέντων στο Νοσοκομείο χορηγούνται από το Γραφείο Γραμματείας του Νοσοκομείου   καθώς και Βεβαιώσεις Εξέτασης από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών χορηγούνται από το τμημα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρειών μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης στην Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις παραλαμβάνονται μετά από τηλεφωνική συνεννόηση μετά από 10 εργάσιμες ημέρες ΜΟΝΟΝ:

1) Από τον ίδιο τον ασθενή, με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
2) Από τους οικείους του, με εξουσιοδότηση από την οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ.
3) Από τρίτους, εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό.
4) Σε περίπτωση θανάτου, οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι θα πρέπει να προσκομίζουν:

α) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.

5) Εφ’ όσον δεν πρόκειται για κληρονόμους, αλλά για άτομα που έχουν νόμιμο συμφέρον, θα πρέπει να προσκομίζεται εντολή από Εισαγγελέα.

Προϊσταμένη Γραφείου Γραμματείας: 2213 55 843
Τηλέφωνα: 22213 55 706 – 7
Φαξ: 22213 55 822
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: grammateia@chalkidahospital.gr
Θέση: ΙΣΟΓΕΙΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ώρες επικοινωνίας με το κοινό: 8:30 – 13:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Βεβαιώσεις εξέτασης στα πρωινά ιατρεία χορηγούνται κατά την ημέρα εξέτασης, από τον ιατρό που εξέτασε τον ασθενή, και θεωρούνται από την Γραμματεία Πρωινών