ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Π.Ε.Σ.Ε

Σκοπός του είναι η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Διοίκηση του Νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας.

Στόχος του είναι η ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών Υγείας του Γ.Ν. Χαλκίδας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.

Στρατηγική του είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε συστήματα Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας με την οργάνωση και υλοποίηση εκπαίδευσης σε θέματα ποιότητας, η εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σε όλα Τμήματα-Κλινικές του Νοσοκομείου, η Πιστοποίηση Κλινικών – Τμημάτων του Νοσοκομείου σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, η εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο Νοσοκομείο.

Οι αρμοδιότητες όπως αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ.Β του Οργανισμού του Νοσοκομείου είναι:

1. Η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθορισθεί από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Ποιότητας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει:

  • α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου, καθώς και των διαδικασιών που τις διέπουν,
  • β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των διαδικασιών.
  • γ. τεκμηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω.

2. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς του Νοσοκομείου καθώς και με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των χρηστών των υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

Πιο συγκεκριμένα στις αρμοδιότητες του τμήματος εντάσσονται:

α. Η διαρκής ενημέρωση και αναθεώρηση του τύπου των εγγράφων, ο καθορισμός τυποποίησης για μορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων (φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σημειώματα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δημόσιες υπηρεσίες, κ.ά.), ενδεχομένως και με λογότυπο του νοσοκομείου, σε συνεργασία με το αυτοτελές τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής,

β. Η διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων με σκοπό την καταγραφή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων με το Σύστημα Ποιότητας,

γ. Η εκπόνηση της πολιτικής και η τήρηση των κανόνων που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων και νοσηλευόμενων, σε συνεργασία με την Ιατρική και Τεχνική Υπηρεσία,

δ. Ο έλεγχος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διευθύνσεις για τα απόβλητα και απορρίμματα του Νοσοκομείου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος,

ε. Η εισήγηση μέτρων για την βελτίωση των χώρων εργασίας,

στ. Η πρόληψη και η ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών του Νοσοκομείου,

ζ. Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ’ αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας με τη χρήση Δεικτών Διοίκησης-Διαχείρισης καθώς και η υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων εργαλείων διαχείρισης,

η. Η ευθύνη της καταγραφής και παρακολούθησης της λειτουργίας των δραστηριοτήτων καθώς και η ευθύνη για τη διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε συνεργασία και με τα αρμόδια τμήματα,

θ. Η διαρκής αξιολόγηση των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών, για λογαριασμό των ασθενών. Η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο σχεδιασμός ερωτηματολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας,

ι. Η συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια τμήματα και το Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για αποτελεσματική και

γρήγορη ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται με παροχή υπηρεσιών από το Νοσοκομείο,

ια. Η μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται η πιστοποίηση, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα, όσο το δυνατόν περισσοτέρων υπηρεσιών του Νοσοκομείου.

3. Η κατάρτιση σε ετήσια βάση, προγράμματος ερευνητικών προγραμμάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

4. Η ευθύνη οργάνωσης και διοικητικής υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Νοσοκομείου.

5. Η εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου.

6. Η ευθύνη υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης, που επιχορηγούνται από ελληνικές ή διεθνείς πηγές.

7. Η ευθύνη αξιολόγησης των προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισμό τωναναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

8. Η ευθύνη παρακολούθησης σε συνεργασία με την Ιατρική Υπηρεσία, του αρχείου των εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών και ερευνητικών πρωτοκόλλων.»

Στοιχεία επικοινωνίας:


Βασιλείου Βασιλική – Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου, Ποιότητας & Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Γ.Ν. Χαλκίδας

Τηλ. 2221355751