ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Τα εισιτήρια και τα εξιτήρια των ασθενών γίνονται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και λειτουργεί τις καθημερινές από 07:00 έως 15:00.

 

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την έκδοση του εισιτηρίου εισαγωγής για νοσηλεία.

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των εισαγωγών ανά τμήμα.

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών είναι αρμόδιο για την τήρηση Λίστας αναμονής εισαγωγής χειρουργικών επεμβάσεων.

Διαδικασίες – Τακτικές Εισαγωγές

Όταν πρόκειται για τακτικές εισαγωγές η διαδικασία έκδοσης εισιτηρίου για εισαγωγή είναι η εξής:

Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Τμήμα Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού ( όταν είχε εξετασθεί στα εξωτερικά ιατρεία).

Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν υπάρχει προγραμματισμένη εισαγωγή από τη “Λίστα χειρουργείων” με τα στοιχεία του ασθενή.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης (ύπαρξη εισαγωγής με τα στοιχεία του ασθενή), ο υπάλληλος του Τμήματος Κίνησης ενημερώνει το σύστημα ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή, και ζητά το ΑΜΚΑ και ότι άλλο σχετικό με την εισαγωγή έντυπο.

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει ΑΜΚΑ ή άλλα σχετικά έντυπα με τα οποία θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στο Νοσ/μείο , τότε αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας.

Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Κίνησης συμπληρώνει τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής με τυχόν  επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν συμπληρωθεί, και εκτυπώνει τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής.

Το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην αντίστοιχη κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς. Το δεύτερο αντίγραφο εισιτηρίου αρχειοθετείται ανά ασφαλιστικό φορέα για να αποτελέσει παραστατικό στοιχείο λογαριασμού και το τρίτο αρχειοθετείται στο Τμήμα Κίνησης.

Στο τέλος της ημέρας υπάλληλος του Τμήματος Κίνησης εκτυπώνει ημερήσια συνολική κατάσταση εισαγωγών καθώς και αναλυτική ανά κλίνη για ενημέρωση.

Έκτακτες εισαγωγές

  1. Ο ασθενής μετά το τέλος της εξέτασης στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών από το γιατρό και ανάλογα την διάγνωση, μπορεί να αποχωρήσει από το νοσοκομείο, να εισαχθεί σε κλινικό τμήμα, να εισαχθεί για επείγουσα χειρουργική επέμβαση ή τέλος να εισαχθεί στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας για ολιγόωρη νοσηλευτική φροντίδα.
  2. Για κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.
  3. Έξοδος από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Βασική μέριμνα του Νοσοκομείου είναι η ασφαλής αποχώρηση των ασθενών. Έτσι σε περίπτωση που ο ασθενής δεν είναι σε θέση να φύγει μόνος του, τότε παραμένει στον χώρο της Υποδοχής ώστε να ανευρίσκεται άμεσα και συγχρόνως να παρακολουθείται μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο να τον μεταφέρει σπίτι του ( προηγείται συμπλήρωση ειδικού έντυπου από τον θεράποντα γιατρό και ενημέρωση του ΕΚΑΒ).
  4. Αν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ασθενής χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης εφόσον το απαιτεί η σοβαρότητα της κατάστασης τότε ο ασθενής οδηγείται στη διαθέσιμη χειρουργική αίθουσα που μένει κενή στο χώρο των κεντρικών χειρουργείων. Ο ασθενής μεταφέρεται στη χειρουργική αίθουσα μαζί με τα στοιχεία που υπάρχουν στον ιατρικό του φάκελο. Ο γιατρός εκδίδει ιατρικό εισιτήριο και ενημερώνει το διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Κίνησης προκειμένου ο δεύτερος να προβεί στην ηλεκτρονική ενημέρωση του συστήματος εισαγωγής. Ο νοσηλευτής συντονισμού ενημερώνει την προϊσταμένη του αντίστοιχου κλινικού τμήματος το οποίο θα υποδεχθεί στη συνέχεια τον ασθενή.
  5. Πολλές φορές υπάρχουν περιστατικά που θα πρέπει να διερευνηθούν περισσότερο (χρόνο) . Ακριβώς για να μη παρατηρείται συνωστισμός στο χώρο εξέτασης και για να μην είναι καταλυμένες εξεταστικές κλίνες αυτά τα περιστατικά  φιλοξενούνται στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας (Μ.Β.Ν.) όταν χρήζουν επιπλέον παρακολούθησης. Σε αυτή την περίπτωση ο γιατρός εκδίδει εισιτήριο παραμονής στη Βραχεία Νοσηλεία και ο συντονιστής νοσηλευτής το μεταφέρει στο διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Κίνησης προς διεκπεραίωση.
  6. Σε περίπτωση άμεσης εισαγωγής.

O γιατρός συμπληρώνει το εισιτήριο εισαγωγής το οποίο παραδίδεται στο Τμήμα Κίνησης από τον συνοδό του ασθενή. Όταν δεν υπάρχουν συνοδοί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή.

H Προϊσταμένη ή ο υπεύθυνος νοσηλευτής επικοινωνεί με την κλινική της ανάλογης ειδικότητας και ζητά από την Προϊσταμένη ή τον υπεύθυνο νοσηλευτή της κλινικής κενή κλίνη για την εισαγωγή.

Καλεί τον τραυματιοφορέα να μεταφέρει τον ασθενή με το φάκελό του στη κλινική.

Σε περίπτωση μη διαθέσιμων κλινών ο ασθενής μεταφέρεται σε διαθέσιμη κλίνη άλλης κλινικής σαν φιλοξενούμενος ή παραμένει στους θαλάμους βραχείας νοσηλείας.

Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική ακολουθείται η διαδικασία παραλαβής ασθενή στη κλινική.

Στην περίπτωση εισαγωγής και εφόσον ο ασθενής έχει υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις και έχει καταβάλλει το αντίτιμο των εξετάσεων αυτών δικαιούται την  επιστροφή του εν λόγω ποσού. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται άμεσα με την έκδοση ειδικού ακυρωτικού στοιχείου με ευθύνη της Γ.Ε.Ι. Στην έκδοση του ειδικού ακυρωτικού στοιχείου αναγράφεται το όνομα του ασθενούς, η αιτιολογία ακύρωσης και τα στοιχεία του παραστατικού που ακυρώνει. Η Γ.Ε.Ι. επισυνάπτει στο αντίγραφο του ακυρωτικού στοιχείου και αντίγραφο του εισιτηρίου εισαγωγής. Αν για οποιοδήποτε λόγω ζητηθεί η επιστροφή των χρημάτων μετά την έκδοση γραμματίου είσπραξης από τον κεντρικό Ταμεία ο οποίος παρέλαβε την είσπραξη της ημέρας, τότε η επιστροφή χρημάτων στον ασθενή θα ακολουθήσει την διαδικασία έκδοσης τακτικού χρηματικού εντάλματος στο όνομά του.

ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΕΞΙΤΗΡΙΟ

Ο ασθενής αποχωρεί από το νοσοκομείο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόδου από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Το εξιτήριο εκδίδεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Η προϊσταμένη κάθε τμήματος πριν την έξοδο του ασθενή από την κλινική, ελέγχει αν ο ασθενής έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόδου από το Τμήμα Κίνησης.

Διαδικασίες

Μετά τις 12:00 καθημερινά, παραδίδονται στο Τμήμα Κίνησης  υπηρεσιακώς τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των τμημάτων.

Τα εξιτήρια αυτά καταχωρούνται στο σύστημα  και μένουν σε αναμονή.

Ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο χώρο του Τμήματος Κίνησης και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, διοικητικά).

Όταν ολοκληρωθεί η οικονομική τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του Τμήματος εκδίδει και τυπώνει το εξιτήριο. Με το τρόπο αυτό κλείνει η κατάσταση αναμονής του ηλεκτρονικού εξιτηρίου.

Στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι πρέπει ο ασθενής να μεταφερθεί στην οικία του με ασθενοφόρο, συμπληρώνει αίτηση μεταφοράς από το ΕΚΑΒ και μια ημέρα πριν την έξοδο, το Τμήμα Κίνησης την αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία  (Φαξ)  στο ΕΚΑΒ.

Αρχειοθετούνται όλα τα εξιτήρια ανά Ασφαλιστικό Ταμείο.