ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: <<ΑΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BiPAP>> ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2321/2023 – ΑΔΑ: ΨΛΘΑ46907Θ-3ΕΘ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ: <<ΑΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ BiPAP>>
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2321/2023
Ημερομηνία: 03/07/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2024 10:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΘΑ46907Θ-3ΕΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου