ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.>> – ΑΔΑ: ΨΒ0Λ46907Θ-ΛΦΦ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.>>
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 11:23:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ0Λ46907Θ-ΛΦΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου