Π1Θ14-2024 – ΑΔΑ: ΨΟΩ446907Θ-Μ6Θ

Θέμα: Π1Θ14-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 13:27:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΩ446907Θ-Μ6Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου