Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ 24 Χ 50 mm ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΟΦΙ46907Θ-5ΥΓ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ 24 Χ 50 mm ΥΨΗΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 13:09:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟΦΙ46907Θ-5ΥΓ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου