ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ – ΑΔΑ: ΨΛΥ246907Θ-Ν69

Θέμα: ΔΙΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 08:53:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΥ246907Θ-Ν69
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου