ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ : <<ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: ΨΛ7Μ46907Θ-3Μ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ : <<ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟΥ>> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 14:03:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛ7Μ46907Θ-3Μ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου