ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ NOVA ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.>> – ΑΔΑ: ΨΕΓΔ46907Θ-ΞΒΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ NOVA ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.>>
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 11:55:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΓΔ46907Θ-ΞΒΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου