ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TOY EIΔΟΥΣ : <<ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ>. – ΑΔΑ: Ψ8ΕΟ46907Θ-ΝΒ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TOY EIΔΟΥΣ : <<ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ>.
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 08:02:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΕΟ46907Θ-ΝΒ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου