ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 2. ΑΝΤΙΚΑΤ/ΣΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ – ΑΔΑ: Ψ5ΕΟ46907Θ-ΓΜΗ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. 2. ΑΝΤΙΚΑΤ/ΣΗ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΩΝ
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 14:49:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΕΟ46907Θ-ΓΜΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου