Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 2ml & ΕΤΙΚΕΤΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ψ4ΩΖ46907Θ-Ψ8Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 2ml & ΕΤΙΚΕΤΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2024 11:56:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΩΖ46907Θ-Ψ8Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου