ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 1. EΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ & 2. TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 9ΟΠΜ46907Θ-ΗΛΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: 1. EΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ &
2. TONER ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 14:41:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΠΜ46907Θ-ΗΛΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου