Π1Θ46-2024 – ΑΔΑ: 9Ω8Ν46907Θ-ΝΛ4

Θέμα: Π1Θ46-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 10:21:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω8Ν46907Θ-ΝΛ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου