ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ – ΑΔΑ: 9ΜΓΦ46907Θ-2Ο6

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΕΛΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 14:38:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΜΓΦ46907Θ-2Ο6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου