«ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20», «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΟΚΚΥΓΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17,5Χ17,5» – ΑΔΑ: 9ΕΞΞ46907Θ-9Ν6

Θέμα: «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 15Χ20», «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΚΟΚΚΥΓΑ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 17,5Χ17,5»
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 09:17:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΞΞ46907Θ-9Ν6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου