ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ " ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΧ – ΑΔΑ: 9ΑΘΟ46907Θ-Β8Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ-
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ¨ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ,ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΔΕΜΑΤΩΝ " ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 10:38:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΘΟ46907Θ-Β8Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου