ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<1.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" - ΑΔΑ: 94ΚΝ46907Θ-Ξ1Σ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<1.ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ VIVID S6 ΤΗΣ ΚΑΡΔ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 15:01:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΚΝ46907Θ-Ξ1Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου