ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΦΒ7/46512/Κ3/25-4-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: 936Μ46907Θ-ΞΝΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ ΦΒ7/46512/Κ3/25-4-23 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 14:22:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 936Μ46907Θ-ΞΝΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου