ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ >> ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 6ΖΙΟ46907Θ-Β3Θ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ >> ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 12:54:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΙΟ46907Θ-Β3Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου