Ορισμός επιτροπής παραλαβής παντός αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού ,γραφικής ύλης ,ειδών καθαριότητας κ.λ.π για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024 – ΑΔΑ: 6Τ6146907Θ-ΗΛΞ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής παντός αναλώσιμου Υγειονομικού υλικού ,γραφικής ύλης ,ειδών καθαριότητας κ.λ.π για το Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 14:38:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Τ6146907Θ-ΗΛΞ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου