ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ & HΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ(3ΕΤΗ) ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2773/2023 – ΑΔΑ: 6ΩΖ046907Θ-99Ε

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ &
HΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ(3ΕΤΗ) ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2773/2023
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 11:14:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΖ046907Θ-99Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου