ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :<<ΜΟΝΟΒΕΤΕΣ, ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ >> ΤΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 61ΒΟ46907Θ-ΧΟ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :<<ΜΟΝΟΒΕΤΕΣ, ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ >> ΤΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 10:37:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΟ46907Θ-ΧΟ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου