ΑΠΟΦΑΣΗ αναστολής της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2024 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (CPV: 50400000-9)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 969.999,84€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.202.799,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με ΑΔΑΜ:24PROC014539774, ΑΔΑ: ΨΜΕΠ46907Θ-ΙΚΠ και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 348263 – ΑΔΑ: ΡΟΖ646907Θ-ΥΧΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ αναστολής της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 25/2024 για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ (CPV: 50400000-9)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 969.999,84€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 1.202.799,80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με ΑΔΑΜ:24PROC014539774, ΑΔΑ: ΨΜΕΠ46907Θ-ΙΚΠ και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 348263
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 14:44:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΖ646907Θ-ΥΧΧ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου