ΧΕ-765 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ρ4ΠΜ46907Θ-Χ5Μ

Θέμα: ΧΕ-765 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/04/2024 12:23:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΠΜ46907Θ-Χ5Μ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου