ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΟ 15Χ10 – ΑΔΑ: ΨΖΒΞ46907Θ-ΜΗΖ

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ,ΔΙΑΦΑΝΟ 15Χ10
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 14:46:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΒΞ46907Θ-ΜΗΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου