ΧΕ-768 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023 – ΑΔΑ: ΨΖΘ146907Θ-ΠΜΝ

Θέμα: ΧΕ-768 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2281/2023
Ημερομηνία: 04/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 07:37:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΘ146907Θ-ΠΜΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου