ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΖΩΙ46907Θ-ΧΡ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/04/2024 12:03:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΩΙ46907Θ-ΧΡ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου