ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ – ΑΔΑ: ΨΖΜΖ46907Θ-5ΗΧ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΕΜΒΡΥΑΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 11:45:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΖ46907Θ-5ΗΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου