ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΖΓΑ46907Θ-6Ο1

Θέμα: ΧΕ-843 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΓΑ46907Θ-6Ο1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου