ΧΕ-944 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CLAWBACK A 2021 (6124.98), CLAWBACK Β ‘ 2021 (3895.64), R Β’ 2022 (188.82), B ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 (661.86) – ΑΔΑ: ΨΖΑΛ46907Θ-ΦΓ7

Θέμα: ΧΕ-944 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024(ΦΕΚ 55/A’/13-04-24) Αρθ.41 ΑΠΟΦ.Δ.Σ.1/29-04-2024 Θ10 CLAWBACK A 2021 (6124.98), CLAWBACK Β ‘ 2021 (3895.64), R Β’ 2022 (188.82), B ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 (661.86)
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΑΛ46907Θ-ΦΓ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου