Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΞΣΑ46907Θ-ΠΩΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 13:38:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΑ46907Θ-ΠΩΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου