ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNER – ΑΔΑ: ΨΞΛΑ46907Θ-ΡΘ6

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNER
Ημερομηνία: 10/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 13:41:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΑ46907Θ-ΡΘ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου