ΧΕ-947 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ – ΑΔΑ: ΨΞΛΑ46907Θ-ΓΥ7

Θέμα: ΧΕ-947 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΛΑ46907Θ-ΓΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου