ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ / ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ – ΑΔΑ: ΨΞΙΟ46907Θ-Κ2Γ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ / ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 19/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/04/2024 11:00:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΙΟ46907Θ-Κ2Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου