ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΡΠΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) 1. 4-4-2024 – ΑΔΑ: ΨΞΗΧ46907Θ-ΦΥΩ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΤΣΑΡΠΑΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) 1. 4-4-2024
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/04/2024 10:09:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΧ46907Θ-ΦΥΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου