ΧΕ-948 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024 – ΑΔΑ: ΨΒΜΕ46907Θ-Δ1Φ

Θέμα: ΧΕ-948 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2024
Ημερομηνία: 30/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 09:00:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΜΕ46907Θ-Δ1Φ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου