ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ : <<ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΥΛΕΩΣ Μ.Χ.ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΣ >> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: ΨΒΚΜ46907Θ-314

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ :
<<ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΣΤΥΛΕΩΣ Μ.Χ.ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΣ >> ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 17/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/04/2024 14:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΚΜ46907Θ-314
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου