ΧΕ-790 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΒΓΘ46907Θ-ΥΡ1

Θέμα: ΧΕ-790 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " & ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2024 07:52:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓΘ46907Θ-ΥΡ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου