ΧΕ-857 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΒ7Ν46907Θ-ΖΚΦ

Θέμα: ΧΕ-857 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β’ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 12/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ7Ν46907Θ-ΖΚΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου