ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΑΔΑ: ΨΘΚΙ46907Θ-8ΧΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Ημερομηνία: 18/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/04/2024 10:42:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΚΙ46907Θ-8ΧΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου