ΧΕ-848 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΘΓΑ46907Θ-6ΟΔ

Θέμα: ΧΕ-848 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ & ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 11/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓΑ46907Θ-6ΟΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου