ΧΕ-799 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 – ΑΔΑ: ΨΘ2146907Θ-5Σ6

Θέμα: ΧΕ-799 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ2146907Θ-5Σ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου