ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2024 – ΑΔΑ: ΨΤ3Λ46907Θ-ΟΡΨ

Θέμα: ΧΕ-817 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 664/2024
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ3Λ46907Θ-ΟΡΨ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου