ΧΕ-868 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 66/2024 – ΑΔΑ: ΨΣ9Τ46907Θ-14Ν

Θέμα: ΧΕ-868 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 66/2024
Ημερομηνία: 16/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:38:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ9Τ46907Θ-14Ν
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου