ΧΕ-925 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΣ7Ο46907Θ-00Τ

Θέμα: ΧΕ-925 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 26/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ7Ο46907Θ-00Τ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου