ΧΕ-910 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 66/2024 – ΑΔΑ: ΨΠΖΦ46907Θ-2ΘΠ

Θέμα: ΧΕ-910 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 66/2024
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΠΖΦ46907Θ-2ΘΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου