ΧΕ-885 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1994/2023 – ΑΔΑ: ΨΨΖΣ46907Θ-Χ18

Θέμα: ΧΕ-885 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1994/2023
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΖΣ46907Θ-Χ18
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου